ความหมายเลข 13 หลักในบัตรประจำตัวประชาชน

หลักที่ 1 หมายถึงประเภทบุคคล มี 8ประเภท
-เลข 1 (คนเกิด มีสัญชาติไทย แจ้งภายในกำหนดตั้งแต่  1 มกราคม 2527)
-เลข 2 (คนเกิด มีสัญชาติไทย แจ้งเกินกำหนดตั้งแต่ 1 มกราคม 2527)
–เลข 3 (คนไทย ต่างด้าวและอยู่ในทะเบียนบ้านในสมัยเริ่มแรก( 1มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2527)
–เลข 4 (คนไทย ต่างด้าวแต่แจ้งย้ายเข้าโดยยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชน(1 มค ถึง 31 พค 2527)
–เลข 5 (คนไทย  ให้เพิ่มกรณีตกสำรวจ)
–เลข 6 (ผู้เข้าเมืองไม่ชอบด้วยกฎหมาย อยู่ชั่วคราว)
–เลข 7 (บุตรของคน เลข6) เกิดในไทย
–เลข 8 (คนต่างด้าวเข้าเมืองชอบด้วยกฎหมาย แปลงสัญชาติ ให้สัญชาติไทย)
หลักที่ 2-5 หมายถึง รหัส สำนักทะเบียน (2-3แทน จว   4-5แทน อ)
หลักที่ 6-10 หมายถึง กลุ่มที่บุคคลแต่ละประเภท
หลักที่ 11-12 หมายถึง ลำดับที่บุคคล
หลักที่ 13 หมายถึง ตัวเลขตรวจสอบครบถูกต้องของเลข 12หลักแรก